Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Η επιλεκτική μνήμη ή "αλά κυβέρνηση" νομιμότητα του ΣτΕ

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ -ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΧΙ

Η επιλεκτική μνήμη ή "αλά κυβέρνηση" νομιμότητα του ΣτΕ
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
Για να δείτε με πόση υποκρισία αντιμετώπισε-ακύρωσε το ΣΤΕ τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στην επιλογή των Διευθυντών/τριών - αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος από την πτώση της χούνταςκινήματος - διαβάστε τον παρακάτω νόμο:
ΝΟΜΟΣ 3841/2010 – ΦΕΚ 55/Α/6.4.2010 Άρθρο 4 (σημ. κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου

Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του Κώ­δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι­κών Λειτουργών, όπως είχαν αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α'), αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το πο­λιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά και διοικη­τικά πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευ­θύνονται από τριμελές συμβούλιο. 

3. Το συμβούλιο αποτελείται: α) για το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, από έναν πρόε­δρο Εφετών ως πρόεδρο και δύο Εφέτες ως μέλη, β) για τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, από έναν πρόεδρο Πρωτοδι­κών ως πρόεδρο και δύο Πρωτοδίκες ως μέλη, και γ) για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από έναν Ειρηνοδίκη Α' τάξεως ως πρόεδρο και δύο Ειρηνο­δίκες ως μέλη. 

4. Ο πρόεδρος και τα μέλη των συμβουλίων και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται με μυστική ψηφοφο­ρία από τις Ολομέλειες των οικείων δικαστηρίων, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτόν ανά διετία την 11 η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου